Posebni uslovi za pozicije koje zahtevaju visoko obrazovanje:

Stečeno visoko obrazovanje tehničke struke:

 • na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno master akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine


Posebni uslovi za pozicije koje zahtevaju srednje obrazovanje:

Stečeno srednje obrazovanje tehničke struke:

 • V/III stepen stručne spreme
 • radno iskustvo na tim poslovima od minimum 5 godina


Opšti uslovi za sve kandidate bez obzira na nivo obrazovanja:

 • da su kandidati državljani Republike Srbije
 • da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.


Kandidat je dužan da dostavi:

 • prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i kraću biografiju)
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original ili overena kopija)
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od šest meseci)
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci)
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci)
 • uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci)


Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.


Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:

Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo

Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo

sa naznakom „za Kadrovsku službu“

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Milada Lazarević, broj telefona

014/221-121

lokal 2430.


Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti v.d. generalnog direktora listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba.

Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.


Gradovi
Valjevo


Pozicije posla

Holding korporacija ''Krušik'' a.d. Valjevo raspisuje konkurs za prijem u radni odnos Inženjere i Majstore   1

Kategorije
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Mašinstvo
 • Hemija, fizika i matematika
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Srednja škola