Poslodavci

Hvala Vam što koristite naše usluge.

Korišćenjem naših usluga prihvatate ove uslove. Pažljivo ih pročitajte.


Pojmovi

Ovi Uslovi korišćenja sadrže pojmove sledećeg značenja:

Poslodavac – svako pravno lice, bez obzira na oblik organizovanja koje objavljuje oglase za slobodna radna mesta na portalu poslovi.rs;

Kandidat – svako fizičko lice koje ima registrovan profil na portalu poslovi.rs;

Treća lica – sva fizička i pravna lica van sistema portala poslovi.rs.


Registracija

Mogućnost registracije na portalu poslovi.rs imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica za oglašavanje slobodnih radnih mesta na teritoriji Srbije ili u inostranstvu.

Registracijom na sajtu poslovi.rs kao poslodavac, dobijate dodatne mogućnosti odabira i selekcije kandidata u skladu sa tehničkim mogućnostima portala poslovi.rs.

Šta kao Poslodavac dobijate registracijom?

Registracijom na portalu poslovi.rs Poslodavci dobijaju:

 • Korišćenje pristupnih parametara za pristup portalu poslovi.rs
 • Mogućnost ažuriranja naloga na portalu poslovi.rs
 • Pristup bazi pitanja, odgovora i saveta namenjenih poslodavcima

Šta je verifikovani Poslodavac?

Kao verifikovan Poslodavac imate mogućnost da koristite usluge portala poslovi.rs i to:

 • Mogućnost oglašavanja na portalu poslovi.rs
 • Mogućnost korišćenja baze biografija
 • Mogućnost oglašavanja u ime povezanih pravnih lica
 • Mogućnost uvida u oglase za posao objavljenih od strane kandidata
 • Mogućnost davanja ovlašćenja moderatoru, licu zaposlenom kod Poslodavca koje može pratiti i administrirati sve opcije koje su na raspolaganju Poslodavcu

Verifikacija profila Poslodavca je dakle mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju, a koja podrazumeva da ste se kao Poslodavac pretplatili da određeni paket usluga.

Cena korišćenja portala poslovi.rs za poslodavce zavisi od odabranog paketa, i trenutno važeće ponude.

Portal poslovi.rs svim Poslodavcima omogućuje i pretplatu na pojedinačne usluge u skladu sa trenutno važećom ponudom i cenovnikom. Pojedinačne usluge za koje Poslodavac ima mogućnost pretplate su:

 • Pojedinačni oglasi (obični i vrući oglasi)
 • Reklamni baner
 • Dizajnirani oglas
 • Social Network promo
 • Social Network boost.

Nalog Poslodavca

Registracijom na portalu poslovi.rs ne dobijate vlasništvo nad korisničkim imenom niti lozinkom, te oni ostaju u isključivom vlasništvu portala poslovi.rs.


Obaveze Poslodavca

Poslodavac se obavezuje da će u toku trajanja pretplate:

 • Pisanim putem, na email website@poslovi.rs dostavljati tekstove oglasa koje želi da objavi
 • Plaćati naknadu za korišćenje usluga portala poslovi.rs, shodno zaključenom ugovoru, trenutno važećoj ponudi i aktuelnom cenovniku
 • Obavestiti portal poslovi.rs o svim promenama koje su značajne ili mogu biti značajne za izvršenje ugovora, kao što su: promena email adrese, pokretanje stečajnog ili likvidacionog postupka, kao i sve druge promene koje mogu biti od značaja za realizaciju ugovora
 • Redovno čitati uslove korišćenja na portalu čije usluge koristi i da će se pridržavati istih.

Objavljivanje oglasa

Shodno pozitivno – pravnim propisima, član 8. Zakona o oglašavanju portal poslovi.rs neće objavljivati oglase koji kao uslov sadrže pol, starost, bračnost ili neko drugo lično ili fizičko svojstvo kojim se vrši diskriminacija.

Naziv radne pozicije za koju se objavljuje oglas mora biti polno neutralan, pa portal poslovi.rs zadržava pravo da koriguje oglas u skladu sa uređivačkom politikom i zakonskim obavezama.

Oglas koji sadrži lično svojstvo kandidata može biti objavljen samo u izuzetnim slučajevima kada je ono stvarni uslov za obavljanje konkretnog posla, odnosno kad postoji određena vrsta državnih ili drugih subvencija za zapošljavanje određenih grupa.

Takođe, shodno članu 45. Zakona o oglašavanju, kojim se uređuje internet oglašavanje Poslodavac nema obavezu dostavljanja Deklaracije o oglašavanju.


Vreme objavljivanja i aktiviranja oglasa

Portal poslovi.rs se obavezuje da sve oglase dostavljene radnim danom do 14.00 časova objavi istog dana.

Oglasi dostavljeni zaposlenima na portalu poslovi.rs dostavljeni nakon 14.00 časova biće objavljeni narednog radnog dana najkasnije do 14.00 časova.

Oglasi će biti aktivirani nakon ispunjavanja obaveza Poslodavca prema portalu poslovi.rs.


Uređivačka politika

Portal poslovi.rs zadržava pravo da odbije postavljanje bilo kojih sadržaja, odnosno da izvrši prilagođavanje važećim pravilima i uslovima korišćenja portala, ukoliko dostavljeni oglas ne odgovara važećoj zakonskoj regulativi odnosno pravilima i uslovima korišćenja portala.

Portal poslovi.rs zadržava pravo da odbije postavljanje oglasa koji sadrže diskriminciju bio koje vrste, narušavanje ljudskih prava, neprimerene, vulgarne ili slične karakteristike kojima se može vređati dostojanstvo kandidata.

Portal poslovi.rs zadržava pravo da besplatno objavi oglase koji su već objavljeni na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje a koji se odnose na slobodna radna mesta u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim državnim organima.


Zaštita privatnosti

Portal poslovi.rs će prikupljati samo one podatke koji su neophodni za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti. S tim u vezi, portal poslovi.rs će beležiti IP adresu sa koje se dostavljaju oglasi, kao i ostale podatke koji su neophodni za neometan rad portala poslovi.rs.

Baza podataka portala poslovi.rs je isključivo u vlasništvu portala poslovi.rs.

Poslodavac se obavezuje da će bazu podataka portala poslovi.rs koristiti isključivo za pronalaženje i zapošljavanje kandidata. Poslodavac se obavezuje da podatke o kandidatima iz baze podataka neće koristiti za marketing, telemarketing, online prodaju ili bilo koju drugu svrhu osim zapošljavanja.

Poslodavac objavljivanjem oglasa na portalu poslovi.rs daje neopozivu saglasnost za prijem sistemskih poruka, emailova obaveštenja, komercijalnih i drugih poruka od strane Davaoca usluge a u vezi sa korišćenjem usluga.

Portal poslovi.rs će preduzeti sve razumne mere kako bi zaštitio lične podatke posetilaca portala. Portal poslovi.rs preduzima mere zaštite podataka koji se prikupljaju, ali posetioci moraju razumeti činjenicu da podaci ne mogu biti apsolutno sigurni jer mogu postojati okolnosti koje nisu pod kontrolom portala poslovi.rs.

Pristup ličnim podacima ograničavamo na zaposlene i saradnike kojima su te informacije potrebne da bi ih obradili u naše ime, koji su na osnovu ugovora u obavezi da striktno poštuju poverljivost podataka i koji mogu da budu podvrgnuti disciplinskim merama, uključujući prekid radnog ili ugovornog odnosa, ukoliko ne ispune te obaveze.

Podaci koji su prikupljeni se neće odavati trećim licima. Korisnik prihvata odgovornost za sve podatke za koje sam izvrši ažuriranje na naš sistem.

Portal poslovi.rs će podatke odavati jedino na zahtev državnih organa, kako bi ispunio svoje zakonske obaveze.

Portal poslovi.rs će se služiti svim zakonskim pravima u slučaju neovlašćenog preuzimanja i obrade sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe.


Odricanje odgovornosti

Portal poslovi.rs odriče odgovornost za sadržaj postavljenih oglasa, kao i za sav sadržaj koji postavljaju korisnici portala. Sva odgovornost za sadržinu oglasa shodno važećim zakonskim propisima isključivo je na Poslodavcu.

Portal poslovi.rs će uložiti razumne napore da spreči zloupotrebu sajta na gore naveden način, ali nikako ne može preuzeti odgovornost.

Portal poslovi.rs ne može odgovarati za postupanje kandidata pre, za vreme i nakon intervjua, kao i za poštovanje procedure opisane u oglasu. Portal poslovi.rs ni na jedan način ne može uticati na proces selekcije kandidata kod poslodavca.

Portal poslovi.rs ne može odgovarati za postupanje Vas kao Poslodavca prilikom kontaktiranja za posao.

Kao poslodavac imate mogućnost da pretražite bazu podataka, te da kontaktirate kandidata shodno njegovim kvalifikacijama. Ukoliko kršite ovo pravo kontaktirajući kandidata za neprimerene poslove, odnosno za nezakonite i nemoralne aktivnosti, morate biti svesni toga da je odgovorsnost za ovakve postupke isključivo na Vama kao poslodavcu.

Portal poslovi.rs ne prihvata odgovornost za neovlašćeni pristup Vašem nalogu od strane trećih lica. Svako istupanje trećih lica pod Vašim korisničkim parametrima smatraćemo Vašim istupanjem i preduzimati napred navedene mere, stoga ste dužni da čuvate u tajnosti lozinku koju ste dobili za pristup našim uslugama.

Portal poslovi.rs odriče odgovornost za nepravilan rad portala izazvan performansama računara korisnika, kvalitet internet konekcije, korišćenjem masovnih email servera i ostalih okolnosti koje su van dometa portala poslovi.rs.


Promena uslova korišćenja

Portal poslovi.rs zadržava pravo da promeni ove uslove.

Bićete obavešteni o svakoj promeni koja se odnosi kako na ovaj dokument, tako i o promeni bilo kog drugog dokumenta koji se odnosi na izvršenje naših ugovornih obaveza.

U Beogradu,

09.10.2019.