• Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018, 6/2020-dr zakoni, 11/2021 autentično tumačenje, 67/2021 I 67/2021- i drzakon ), Statutom Računarskog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika Univerziteta Union i Pravilnikom o postupku za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača Računarskog fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.


Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i očitana lična karta ili uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na email

raf@raf.rs

ili sekretarijatu Računarskog fakulteta, Knez Mihailova 6/VI, 11000 Beograd.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Asistenti ili saradnici u nastavi za užu načunu oblast Informatika (m/ž)   1

Kategorije
  • IT
Obrazovanje
  • Fakultet