Opis posla:

 • Vodi rad odeljenja kao i celine i najodgovorniji je za funkcionisanje odeljenja. Ličnim primerom i angažovanjem obezbeđuje uspešno poslovanje organizacijske jedinice i preduzima mere za unapređenje rada.
 • Organizuje i upravlja ljudskim i mašinskim kapacitetima grupe u cilju ostvarenja njene namene i zadataka u funkciji ostvarenja plana proizvodnje u planskom roku i obimu,
 • Odgovara na efikasno ulaganje materijalnih i ljudskih resursa, sa težištem na početak smene (podeli posao, proizvodnu i propratnu dokumentaciju, alat, radna pomagala), u toku smene (kontroliše kvalitet rada i organizuje rad tako da bude minimum zastoja), na kraju smene prekontroliše rad, pokupi razdeljenu dokumentaciju, alat, predaje proizvodnju-proizvode i sa podređenima ocenjuje kvalitet rada).
 • Dužan je da preuzme od nadređenog plan proizvodnje, upoznaje podređene sa proizvodnom dokumentacijom, kontroliše, preuzima i odgovoran je za preuzeti materijal, alat, alatke, mašine i opremu, sugeriše i na vreme javlja u slučaju da dođe do nedostatka nekog od materijala,
 • Prati proizvodnju i kvalitet poluproizvoda i gotovih proizvoda,
 • Odgovara za kvalitet proizvodnje,
 • Rešava i obezbeđuje poboljšanje nekvalitetne proizvodnje i u tom slučaju ne nastavlja sa radom dok se ne izvede popravka,
 • Odgovoran za poznavanje i uputstvo o radu i načinu rada sa mašinama i alatima koji se koriste u odelenju,
 • Vodi računa o ispravnosti mašina i korišćenju kapaciteta i radnog vremena zaposlenih,
 • Odgovara za sav alat / mašine koje se nalaze u njegovom odeljenju,
 • Stara se o ispravnosti alata, mašina i obaveštava nadležno lice o stanju istih radi eventualnih daljih popravki,
 • Organizuje i realizuje dnevne, nedeljne proizvodne i svake druge zadatke iz domena svoje nadležnosti,
 • Organizuje rad, a u okviru svog angažovanja angažuje se na raznim radnim mestima i utiče na rokove, ispunjenje plana proizvodnje i kvalitet radova,
 • Prati i stara se da se na vreme obezbedi snabdevanje sirovina/ repromaterijala u skladu sa propisima/ tehnološkim postupkom iz magacina i energentima, te da se obezbedi transportna podrška u cilju izvršenja zadataka i poštovanja radne discipline,
 • Vrši nadzor i kontrolu kvaliteta izvršenih radova pre prijema radova od strane kontrole, a ujedno je uporedni predavalac radova organu fazne kontrole,
 • Obezbeđuje, kontroliše i odgovara za poštovanje propisane radne discipline, osigurava zaštitu i bezbednost radnih procesa, radnog prostora i bezbednost na radu podređenih zaposlenih,
 • Izveštava rukovodioca radne jedinice o izvršenju dnevnog zadatka kao i o svim bitnim dešavanjima i potrebama i potrebama vezanim za život i rad grupe: brojno stanje, prisutnost, odsutnost, zahtevi za godišnjim odmorima, zahtevi za odsustvovanjima sa posla, lične potrebe i zahteve, povrede, korišćenje lične zaštitne opreme, mere bezbednosti, pitanja u vezi nadoknada kako proizvodni proces ne bi trpeo i dr.
 • Dnevno vodi pregled urađenog obima poslova sa problematikom koja je pratila tok odvijanja procesa, zastoje i razloge zastoja,
 • Odgovoran je za odlaganje, klasifikaciju i evidentiranje sekundarnih sirovina i otpada nastalih u odeljenju novih proizvoda
 • Tačno i uredno vodi razne evidencije o stanju poslova i materijala u svom odeljenju.


Radne obaveze:

 • Da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen,
 • Da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline,
 • Odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka,
 • Za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća,
 • Da u obavljanju poslova primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite,
 • Koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju,
 • Primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta,
 • Stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice.


Nudimo:

 • Sigurna i stimulativna primanja,
 • Topli obrok,
 • 13. platu,
 • Regres
 • Edukacije, kurseve i usavršavanjaGradovi
Subotica


Pozicije posla

Vođa odeljenja u pogonu   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • HR – Ljudski resursi
Obrazovanje
 • Srednja škola