Zaposleni obavlja poslove ADMINISTRATORA SEKTORA u PROIZVODNO – TEHNIČKOM SEKTORU sa sledećim opisom poslova:

Radi na poslovima evidencije, pripreme i distribucije dokumenata za potrebe direktora proizvodnje. Po potrebi se angažuje i na poslovima koordinacije i razmene podataka sa tehnologijom i drugim službama sa sledećim opisom poslova:

 1. Vodi i obavlja poslove administracije vezane za sektor (brojno stanje, prisutnost, odsutnost, zahtevi za godišnjim odmorima, zahtevi za odsustvovanjima sa posla, lične potrebe i zahteve), overava i arhivira dokumentaciju i vrši distribuciju dokumenata
 2. Prima zadatke od direktora i rukovodioca, za kvalitet rada, savesnost u radu, odgovoran je istom
 3. Vodi evidenciju zaposlenih u sektoru
 4. Prijem, ažuriranje, evidencija i distribucija službeno dopisnih listova, dokumenata i zahteva upućenih i izdatih ka i od sektora prema drugim celinama firme
 5. Izvršavanje ostalih administrativnih poslova na zahtev direktora i rukovodioca, blagovremenu i tačnu informisanost direktno nadređenog o ozbiljnim nedostacima i problemima i traženje njihovog rešenja
 6. Distribucija dokumenata ka zaposlenima u sektoru
 7. Odgovornost za tačnost, blagovremenost dostave, ažuriranje, evidentiranja i čuvanja svih navedenih dokumenata
 8. Vodi računa o kancelarijskom materijalu potrebnom za sektor
 9. Prima i priprema svu dokumentaciju za potrebe direktora proizvodnje
 10. Vodi internu evidenciju i vrši distribuciju dokumentacije prema korisnicima
 11. Koordinira rad sa službama i brine o poslovima delovodnika u sektoru i arhiviranja dokumenata
 12. Tehnički obrađuje dokumenta za potrebe direktora proizvodnje
 13. Obrada radnih naloga i svih dokumenata dobijenih iz sektora proizvodnja u računarskom programu SAP


Radne obaveze:

 • da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen
 • da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline
 • odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka
 • za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća
 • da u obavljanju poslova primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
 • koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju
 • primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta
 • stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice


Uslovi za obavljanje poslova:

 • nivo kvalifikacije: IV stepen odgovarajuće struke: ekonomske; mašinske ili opšte struke
 • radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
 • posebni uslovi: poznavanje rada na računaru uz obavezno poznavanje odgovarajućih programa


Odgovornost: Za svoj rad odgovoran je Direktoru proizvodno – tehničkog sektora


Nudimo:

 • Redovnu zaradu
 • Putni trošak
 • Topli obrok
 • Regres
 • 13 platu

Gradovi
Subotica


Pozicije posla

Administrator sektora (m/ž)   1

Kategorije
 • Administracija
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 56 sati