Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Organizuje i koordinira rad zaposlenih u odnosu na koje ima nadzorna ovlašćenja, angažovanih na poslovima rudničke geologije, u skladu sa definisanim planovima rada
 • Učestvuje u realizaciji proizvodnje i istraživanja u okviru svog delokruga rada, organizuje i vrši geološka kartiranja
 • Nadgleda i usmerava eksploataciju i aktivnosti na geološkim istraživanjima, u okviru svog delokruga rada
 • Sarađuje sa Rudarskom službom na dnevnom nivou za potrebe kratkoročnog planiranja aktivnosti; Po potrebi, pruža podršku resursnom geološkom timu prilikom sačinjavanjih godišnjih ili kratkoročnijih kalkulacija o rudnim resursima i rezervama
 • Obilazi i prati podzemno radilište radi ostvarivanja uvida i eventualnog korigovanja geoloških nedostataka, te kontinuirano prati i beleži sve podzemne radove
 • Po potrebi, nalaže obavljanje geodetskih ispitivanja i rudarskih merenja,
 • Unosi podatke u etažne karte i profile i radi na korekciji granica rudnog tela na dnevnom nivou i te podatke prosleđuje resursnom geološkom timu i službi rudarstva
 • Obezbeđuje sveohuvatnu obradu podataka dobijenih podzemim kartiranjem i uzorkovanjem i pruža informacije resursnom geološkom timu radi kontrole sadržaja i ažuriranja resursnog modela
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka, pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca


Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:

 • Obavezno stečeno visoko obrazovanje iz oblasti geologije ili srodne naučne discipline na osnovnim ili master akademskim studijama ili studijama ekvivalentnog nivoa
 • Znanje engleskog jezika i
 • Znanje rada na računaru
Gradovi
Bor


Pozicije posla

Rudnički geolog (m/ž)   1

Kategorije
 • Geologija i Rudarstvo
Obrazovanje
 • Fakultet