Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Izvršava radne zadatke dodeljene od strane nadzornika za elektro poslove;
 • Odgovoran za korišćenje i provere elektro opreme na dnevnom nivou, i radi na identifikaciji potencijalnih problema ukoliko je potrebno;
 • Kontinuirano radi na održavanju i proveri stanja elektro opreme i uređaja, i u slučaju potrebe radi na uvođenju nove opreme u rad;
 • Vrši potrebne provere pre početka smena i utvrđuje operativni status proizvodne opreme, o čemu izveštava nadzornika za elektro poslove;
 • Obezbeđuje primenu 5S sistema prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga rada,
 • Odgovoran je za pravilno korišćenje i odlaganje opreme u skladu sa kompanijskim pravilima o oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine;
 • Prati potrošnju električne energije;
 • Vodi evidencije i sačinjava izvetaje o preduzetim aktivnostima iz svog delokruga rada;
 • Ukoliko je potrbno, može učestvovati u stručnom obučavanju i osposobljavanju drugih električara;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan/a je i odgovoran/a, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.


Linija odgovornosti:Ova pozicija odgovara nadzorniku za elektro poslove.


Sektor: Pogon za preradu minerala.


Nadzorna ovlašćenja: Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.


Obrazovanje i / ili iskustvo, sertifikati:

 • Stečeno srednje obrazovanje elektro struke u četvorogodišnjem trajanju
 • Poželjno dobro znanje engleskog jezika;


Ostale veštine i sposobnosti:

 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.


(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)


Gradovi
Bor


Pozicije posla

Električar u pogonu za preradu minerala   1

Kategorije
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 22 dana