Odeljenje pedijatrije - 2 izvršioca


Uslovi:

 • visoko obrazovanje
 • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazobanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisima koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • položen stručni ispit i dozvola - licenca za rad
 • položen specijalistički ispit
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u zvanju doktora medicine u državnim zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi


Zainteresovani kandidati podnose:

 • diploma o završenom Medicinskom fakultetu
 • uverenje o položenom specijalističkom ispitu
 • uverenje o položenom stručnom ispitu
 • licenca ili rešenje o upisu u lekarsku komoru Srbije
 • fotokopiju radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu


Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vreme u poliklinici koja uskoro počinje da sa radom. Klinika će biti sa sedištem u Vinči, na adresi Profesora Vasića 24.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Doktor medicine - specijalista pedijatrije (m/ž)   2

Kategorije
 • Medicina i zdravstvo
Obrazovanje
 • Fakultet