Mesto rada: Begaljica


Opis posla:

 • Planira, organizuje, koordinira i kontroliše tim zaposlenih i procese upravljanja kvalitetom;
 • Aktivno učestvuje u izradi dokumentacije zajedno sa ostalim rukovodiocima sektora;
 • Upoznaje zaposlenih sa sistemom upravljanja kvalitetom;
 • Sprovodi sertifikaciju i resertifikaciju;
 • Vrši nadzor nad sprovodjenjem korektivnih/preventivnih mera;
 • Daje predloge i aktivno učestvuje u unapredjenju ambalaže, gotovog proizvoda i proizvodnih procesa;
 • Planira mere za poboljšanje sistema upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane;
 • Otklanja potencijale rizike i osigurava usklađenost sa standardima davanjem preporuka;
 • Obavlja kontrolu/ocenu dobavljača sirovina i repromaterijala zajedno sa predstavnicima nabavke;
 • Daje predlog i aktivno učestvuje u procesima investiranja u nove tehnologije i puštanju nove opreme u rad;
 • Sarađuje sa relevantnim organizacijama i ustanovama, koje se bave izradom zakonske regulative i naučnim istraživanjima;
 • Edukuje i evaluira rad zaposlenih u operacijama i upravljanju kvalitetom;
 • Daje predlog za razvoj novih proizvoda, testira sirovine, ambalažu, deklarisanje i utiče na proizvodni portfolio kompanije, njegovo inoviranje, dopunu i unapređenje;
 • Izrađuje kompletnu tehnološku dokumentaciju za proizvode (interne standarde, recepture, tehnološke postupke, normative, pojedinačne, zbirne, transportne deklaracije i deklaracije za štampu) i odgovara za ažuriranje i validnost tehnološke dokumentacije, zajedno sa članovima svog tima;
 • Uvodi nove tehnološke postupake u proizvodnim jedinicama;
 • Odgovoran je za izradu, izmenu i unapredjenje procedura, učestvuje u izradi kompletne dokumentacije/procedura zajedno sa rukovodiocima ostalih službi
 • Definiše norme rada i usklađuje sa postavljenim tehnologijama izrade;
 • Odgovoran je za sprovođenje standarda upravljanja kvalitetom, vodi i koordinira rad FSMS/HACCP tima;
 • Izrađuje proizvođačke specifikacije i deklaracije proizvoda;
 • Definiše plan analiziranja proizvoda i sirovina i postupa po planu;
 • Odgovoran je za primenu svih neophodnih mera kvaliteta i bezednosti koje se primenjuju u proizvodnom procesu;
 • Odgovoran je za sprovođenje ulazne, procesne i izlazne kontrole kvaliteta;
 • Preispituje uzrok i količine škarta;
 • Predlaže korektivne i preventivne mere odmah po uočavanju neusaglašenosti i prati njihovo sprovođenje;
 • Aktivno učestvuje u rešavanju reklamacija i daje predloge za smanjenje broja reklamacija;
 • Dostavlja nedeljni plan aktivnosti i izveštaj o izvršenim aktivnostima u tekućoj nedelji;
 • Prati radne procese i izveštava nadređene o svim nepravilnostima;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih obaveza;
 • Uspostavlja standarde propisane sistemom upravljanja kvalitetom;
 • Sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu i PPZ;



Kvalifikacije i zahtevi:

 • VII/VI SSS, Tehnoloski/Poljoprivredni fakultet
 • Relevantno radno iskustvo ( minimum 2 godine );
 • Razvijene liderske veštine;
 • Izražene komunikacione i pregovaračke veštine;
 • Izražene organizacione sposobnosti;
 • Izražene analitičke sposobnosti;
 • Spremnost za rad u timu;
 • Znanje rada na računaru.

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Rukovodilac upravljanja kvalitetom   1

Kategorije
 • Poljoprivreda i šumarstvo
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 16 dana