(mesto rada Beograd)


Uslovi:

 • Obrazovanje i stručna sprema: Visoka stručna sprema (VII stepen) iz polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka
 • Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru: obavezno - Microsoft Word, Excel, Internet,
 • Posebna znanja i veštine: obavezno - Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja


Kandidatima nudimo:

 • Prijem u radni odnos
 • Redovna isplata zarade i drugih primanja


Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti dostavljanjem biografije na e-mail: aleksandra.pirkovic@aktiva-fitep.rs


Opis poslova, način izvršenja, odgovornost:

 • Poznaje i prati stanje procesa poslovanja u organizaciji, sa aspekta sagledavanja faktora bitnih za procenu rizika
 • Održava stalni kontakt sa svim zainteresovanim stranama po pitanjima aktuelnim za procenu rizika
 • Prati zakonsku regulativu, standarde i propise koji regulišu, prvenstveno oblast procene rizika, a zatim i ostale koje imaju bitan uticaj na stanje bezbednosti organizacije
 • Vrši implementaciju standarda SRPS A.L2.003 Društvena bezbednost – Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja odnosno procenu rizika
 • Učestvuje u izradi plana za obuku zaposlenih u organizaciji, koji se odnosi na prevenciju vanrednih događaja i postupanje u situacijama koje prete ugrožavanjem štićenih vrednosti
 • Obezbeđuje realizaciju tema vezanih za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, definisanih u programu obuke zaposlenih
 • Učestvuje u analizama programa obuke, daje predloge za inovacije i dopune u skladu sa naučnim i stručnim dostignućima u oblasti procene rizika, promenama zakonske regulative i promenama u važećim standardima
 • Prati rad na proceni ugroženosti i podnosi predloge zasnovane na proceni rizika
 • Izrađuje i sprovodi Plan bezbednosti firme
 • Preduzima mere u cilju realizacije Plana bezbednosti firme
 • Učestvuje u izradi bezbednosnih procena objekata
 • Priprema i usklađuje bezbednosne procene objekata za potrebe komercijalne službe
 • Kontroliše primenu bezbednosnih mera na objektima
 • Vrši stručnu i nezavisnu kontrolu radnika, kontrolora, intervenata, dispečera i rukovodioca službi
 • Izrađuje Planove obuke radnika
 • Organizuje i realizuje obuku za radnike
 • Prati zakonsku regulativu iz oblasti sticanja licenci za radnike
 • Priprema potrebne uslove za obuku radnika za sticanje licenci
 • Organizuje obuku za sticanje licenci
 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Tretman procenjenog rizika
 • Upravljanje preostalim rizikom
 • Učestvuje kao predavač/kontrolor u sprovođenju stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Generalnog direktora
 • Za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru.
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Menadžer za bezbednost i obuku – Risk menadžer   1

Kategorije
 • Poslovi obezbeđenja
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet