Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće:

 • U saradnji i po nalogu menadžera za bezbednost i zdravlje na radu, učestvuje u definisanju ciljeva i planova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, te pruža podršku neposrednom rukovodiocu u upravljanju sistemom menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Ispred kompanije, ima ulogu lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Pruža podršku neposrednom rukovodiocu u pripremi studija i analiza o uzrocima nesreća i opasnostima po zdravlje i okolinu za potrebe osoblja angažovanog na projektu i izvođača, te preporučuje adekvatne mere u cilju otklanjanja takvih opasnosti
 • Učestvuje u procesu procene rizika od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i učestvuje u izradi Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini
 • Predlaže izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini kada za to postoje opravdani razlozi
 • Učestvuje u izradi i pridržava se svih internih priručnika, procedura i pravila za bezbednost i zdravlje na radu, a naročito pruža podršku kod poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima relevantnog standarda
 • U saradnji sa menadžerom za bezbednost i zdravlje na radu, definiše kratkoročne i specifične ciljeve i izrađuje planove i programe za unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Sprovodi kontrolu ispravnosti oruđa, uređaja i instalacija za rad i primenu obaveznih uputstava za bezbedan rad i njihovo održavanje
 • Sprovodi obezbeđivanje ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način
 • Učestvuje u postupku izrade neophodnih izveštaja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnih mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Učestvuje u istragama vezanim za slučajeve povreda na radu i drugih nezgoda u procesu rada
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca


Uslovi - obrazovanje, iskustvo, sertifikati:

 • Visoko obrazovanje stečeno u oblasti rudarstva ili srodnoj oblasti na master akademskim studijama ili na ekvivalentnom nivou studija
 • Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Položen stručni ispit iz oblasti rudarstva
 •  Najmanje 5 godina prethodnog radnog iskustva na povezanim poslovima;
 • Odlično znanje engleskog jezika 
 • Odlično znanje rada na računaru


Ostale veštine i sposobnosti:

 • Sposobnost rada u uslovima postojanja različitih kulturnih normi
 • Razvijena sposobnost pismene i usmene komunikacije
 • Sposobnost upravljanja različitim, suprotstavljenim prioritetima
 • Sklonost ka timskom radu 
 • Razvijena sposobnost rešavanja problema, odlične organizacione veštine, izražena samoinicijativnost i temeljnost u radu

Gradovi
Bor


Pozicije posla

Zamenik menadžera za bezbednost i zdravlje na radu.   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
 • Poslovi zaštite na radu
 • Geologija i Rudarstvo
Obrazovanje
 • Fakultet