Uslovi:

 • viša škola ekonosmske struke (VI stepen stručne spreme),
 • najmanje 5 godina radnog iskustva od čega 3 godine na istim ili sličnim poslovima za koje je konkurs raspisan;


Za kandidate je poželjno ispunjavanje sledećeg kriterijuma:

 • poznavanje rada na računaru u programu Pantheon,
 • poznavanja pogonskog računovodstva,
 • poznavanje računovodstva iz oblasti poljoprivrede i građevinarstva.


Opis poslova radnog mesta:

 • Obavlja poslove unutrašnje kontrole iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja,
 • Kontrola svih stanja na kontima Društva,
 • Izrada periodičnih obračuna i završnog godišnjeg računa,
 • Prati pravnu regulativu iz oblasti knjigovodstva i važeće propise knjigovodstvenog i finansijskog poslovanja,
 • Obaveštava o svom radu Direktora društva i izvršnog Direktora,
 • Učestvuje u redovnim i vanrednim popisima opreme i druge imovine Društva, u skladu sa Odlukom direktora Društva,
 • Kompletirane račune podnosi na overu odgovornim rukovodiocima,
 • Vodi glavnu knjigu i analitiku kupaca i dobavljača na računaru, kao i knjigu osnovnih sredstava,
 • Odgovoran je za ažurnost glavne knjige i analitike kupaca i dobavljača,
 • Ispostavlja knjižna zaduženja, odobrenja i izlaznih faktura,
 • Pravi naloge za kompenzacije sa kupcima i dobavljačima,
 • Vođenje PDV knjiga i popunjavanje obrazaca za PDV knjigovodstvo,
 • Priprema dokumentaciju za revizorsku kuću i učestvuje u izradi revizije, po potrebi,
 • Knjiženje svih poslovnih promena Društva.


Prijave na oglas sa CV-om podneti najkasnije do 20.01.2019.  godine, na adresu u Novom Sadu, ul. Bulevar Vojvode Stepe br. 52 sa naznakom za konkurs kod DOO „PAN HARVEST“ Gakovo

ili pošaljite prijavu elektronskim putem.


Kontakt telefon: 021/382-9920Gradovi
Novi Sad


Pozicije posla

Šef knjigovodstva - Samostalni knjigovođa   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola