Posebni uslovi:

 • VII-1 stepen /VSS (tehničko - tehnoloških ili prirodno - matematičkih nauka);
 • znanje engleskog jezika;
 • 3 godine radnog iskustva, najmanje 1 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 • organizacione sposobnosti.


Opis poslova:

 • predstavlja i zastupa Društvo;
 • organizuje rad i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva u skladu sa propisima i osnivačkim aktom i misijom Centra za kvalitet DOO;
 • obezbeđuje zakonitost rada Društva;
 • zaključuje ugovore u pravnom prometu sa trećim licima i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa;
 • utvrđuje poslovnu politiku, procedure i ciljeve društva, prati njihovo sprovođenje, određuje mere za njihovo sprovođenje i obezbeđuje njihovo ispunjenje;
 • usvaja programe razvoja Društva;
 • donosi planove rada i određuje načine i postupak njihovih izvršenja;
 • odlučuje o uzimanju i davanju kredita, izdavanju garancija i drugih oblika jemstva;
 • donosi opšta i pojedinačna akta;
 • odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • odlučuje o povećanju i/ili smanjenu broja zaposlenih;
 • predlaže zaposlenim izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu);
 • preduzima odgovarajuće mere u cilju obezbeđenja radnog reda i discipline u društvu i radi zaštite imovine;
 • ­ оbеzbеđuje rеsurse zа аktivnоsti sеrtifikаciје i ispitivanja u društvu;
 • sklapa ugovorne aranžmane sa klijentima i podugovaračima;
 • ­ odobrava Poslovnik o kvalitetu i druga dokumenta sistema menadžmenta;
 • ­ odobrava planove obuka u okviru društva;
 • ­ donosi odluke o formiranju komisija društva, imenuje i razrešava članove komisija, ili osoblje društva kojem su preneta оvlаšćеnjа da prеduzme dеfinisаnе аktivnоsti u imе društva odnosno direktora;
 • obavlja i druge poslovodne funkcije od značaja za rad i poslovanje društva koje su u nadležnosti Direktora društva.


Prijave slati na :

konkurs.direktor@centarzakvalitet.rs


Napomena:

Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Direktor društva   1

Kategorije
 • Hemija, fizika i matematika
 • Ekonomija i menadžment
 • Tehnologija i metalurgija
Obrazovanje
 • Fakultet