Beograd


Odgovornosti i zaduženja:

 • Učestvovanje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada
 • Sprovođenje evaluacije rada nastavnika
 • Doprinos stvaranju optimalnih uslova za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada
 • Pružanje podrške i pomoći nastavnicima u planiranju, pripremanju i realizaciji svih vidova obrazovno-vaspitnog rada
 • Obavljanje savetodavnog rada sa učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima učenika i zaposlenima u ustanovi
 • Saradnja sa nastavnicima na praćenju i podsticanju napredovanja učenika
 • Podsticanje profesionalnog razvoja zaposlenih, organizacija i realizacija stručnog usavršavanja u ustanovi
 • Organizacija i realizacija aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške napredovanju učenika
 • Učestvovanje u radu stručnih timova i organa ustanove
 • Vođenje propisane evidencije i pedagoške dokumentacije
 • Saradnja sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama
 • Iniciranje istraživanja obrazovno-vaspitne prakse na nivou ustanove i učestvovanje u njihovom sprovođenju


Kvalifikacije i veštine:

 • Najmanje VII-1 stepen stručne spreme (master ili ekvivalent) odgovarajućeg smera
 • Ispunjenost uslova propisanih članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Obavezno je napredno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje načina razmišljanja adolescenata
 • Sposobnost razvijanja empatije
 • Strpljivost i sposobnost kvalitetnog planiranja
 • Odlučnost, objektivnost i odgovornost
 • Otvorenost ka usvajanju savremenih pristupa nastavi
 • Umeće usmenog i pismenog izražavanja


Potrebni dokumenti:

 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Skenirana diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • Pismo preporuke, nagrade, pohvale i slični dokumenti (ukoliko su dostupni)


Benefiti:

 • Rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju, koje se konstantno razvija
 • Puno radno vreme
 • Nagrađivanje u skladu sa postignutim rezultatima
 • Mogućnost daljeg profesionalnog usavršavanja


Mi se bavimo jednom od najlepših delatnosti na svetu: radimo sa mladim ljudima, budućim liderima ovog sveta, i pomažemo im da ostvare uspeh u životu. Zato tražimo ljude koji su prirodno gostoljubivi, koji su pozitivni, energični i ljubazni. Ako ste takvi, mi možemo raditi zajedno. Ako nemate duh da služite naše klijente, nećete se radovati radu sa nama.

Sve dodatne informacije o školi možete naći na adresi:

www.savremena-gimnazija.edu.rs

Ukoliko smatrate da ispunjavate sve navedene uslove, prijavite se do

25. 1. 2019.

Molimo vas da dostavite sve potrebne dokumente elektronski.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Stručni saradnik - pedagog (m/ž)   1

Kategorije
 • Pedagogija i briga o deci
Obrazovanje
 • Fakultet