Opis posla:

 • Vođenje poslovnih knjiga – knjiženje svih poslovnih promena u skladu sa MRS i MSFI, važećom zakonskom regulativom.
 • Praćenje, kontrola i usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima.
 • Obračun i knjiženje PDV-a i izrada poreskih prijava.
 • Obračun i knjiženje zarada i drugih primanja zaposlenih.
 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda.
 • Blagajničko poslovanje.
 • Učešće u pripremi podataka i izradi završnog računa.
 • Obavljanje drugih računovodstvenih poslova
 • Zavodi prispelu poštu i dokumentaciju u odgovarajuće popise akata, i za unos na računaru,
 • Odgovoran je za ažurnu dostavu pošte na potpis i signaciju, po utvrđenoj dinamici i redosledu,
 • Razvrstava signiranu poštu i kroz posebne evidencije distribuira je u odgovarajuće organizacione jedinice, uz potpis prijema,
 • Obrađuje i priprema poštu za ekspediciju i odgovoran je za njenu blagovremenu otpremu,
 • Vrši kontrolu svih knjigovodstvenih isprava koje služe kao osnov za knjiženje u knjigovodstvu,
 • Ispisuje sve naloge za isplatu i vodi računa o rokovima dospeća plaćanja,
 • Vrši kontrolu tačnosti unetih podataka i kontrolu zakonitosti,
 • Prima knjigovodstvene isprave na likvidiranje preko interne dostavne knjige,
 • Kompletira predmete za kalkulaciju uvozne i domaće robe,
 • Kompletiranje evidencije za
 • Prima fakture, zavodi ih u knjigu ulaznih faktura Vrši formalnu, suštinsku i računsku kontrolu faktura, računa i
 • Vodi operativnu evidenciju uplata i isplata po dnevnim izvodima poslovne banke
 • Vodi celokupnu korespodenciju sa dužnicima i poveriocima,
 • Usaglašava obaveze i potraživanja iz poslovnih obaveza i odnosa,
 • Sastavlja i odgovara na IOS obrasce,
 • Utvrđuje nenaplaćena potraživanja čiji je rok protekao,
 • Usaglašava knjiženja u analitici sa glavnom knjigom,
 • Ažurno i tačno knjiži sve poslovne promene u analitičkoj evidenciji( kupci, dobavljači i sl.)
 • dobavljače, radi zapisnike po usaglašavanju; dostavlja saglasnost salda komitentima po zakonu,
 • Pruža podatke drugim službama preduzeća iz delokruga svog rada,
 • Prati i odgovoran je za pravilnu primenu zakonskih i pratećeih propisa i akata preduzeća iz delokruga svog rada,
 • Vodi korespodenciju iz delokruga svog rada,
 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima i institucijama iz delokruga svog rada,
 • Izdaje potvrde iz delokruga svog rada ( o visini zarada i dr.),
 • Obavlja i sve ostale poslove koji po svom sadržaju i prirodi spadaju u njegov delokrug rada,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe, kome je za svoj rad i odgovoran


Očekujemo Vaše prijave.Gradovi
Beograd
Šimanovci


Pozicije posla

Računovođa   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
Obrazovanje
 • Srednja škola